Nicki Minaj do we have a problem shirt

Nicki Minaj do we have a problem shirt