Kansas Jayhawks 2008 Champs ’47 vintage shirt

Kansas Jayhawks 2008 Champs ’47 vintage shirt